آناد - آگهی مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار

مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار

این مجموعه ، مجموعه نرم افزار های ریاضیات و آمار می باشد.
نرم افزاره ای موجود در این مجموعه :

DVD1:

Algebrator v5
Aptech GAUSS 9
Casio FX9860 Emulator 1.03
Compact Calculator 4.2
Maple 18.0
MathMagic 7.5.6.82
MathType.6.9
Minitab 17.1.0
PTC Mathcad Prime 3.0.F
RedCrab Calculator 4.46
Systat 13.1
Wolfram Mathematica 9.0.1
DVD2:

Derive 6.10
DesktopCalc 2.3
Dream Calc Pro 4.4 (Win XP,7)
Equation Graph Plotter EqPlot 1.3.3
Equation Grapher 5.700 (Win XP,7)
FX Equation 4.1
FX Graph v4.1
FX Stat 2.7
GraphNow Complex Grapher 1.0.1 [32Bit]
GraphNow Function Grapher 3.1.7 [32Bit]
GraphNow Math Calculator 2.1.9 [32Bit]
GraphNow Math Studio 2.0 [32Bit]
GraphNow Visual Fractal 1.0.1 [32Bit]
Maxima v5.26.0
MultiplexCalc v5.4.8
R 3.1.0
SAS 9.2
SFR CalcTape Pro.v5

تلفن تماس: 09330090211
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه