آناد - آگهی متره برآورد،صورت وضعیت رشته راه،ابنیه

متره برآورد،صورت وضعیت رشته راه،ابنیه

انجام امور مربوط به متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت و تعدیل طبق فهرست بها ابنیه و راه باند
انجام امور مربوط به متره و برآورد
تهیه صورت وضعیت
تعدیل آحاد بها طبق فهرست بها سازمان برنامه و بودجه کشور
انالیز و پیشنهاد قیمت
ابنیه و راه و باند
حبیب پور
تلفن تماس: 09112926123
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه